CRAN/E | R Packages from Ruchitbhai Patel

Ruchitbhai Patel

Author of 3 R packages

Quick info

Ruchitbhai Patel has worked on 3 packages so far. In total, Ruchitbhai Patel has worked with 24 other authors on those packages. Impressive teamwork!

Colleagues

Yilong Zhang
Yujie Zhao
Nan Xiao
Benjamin Wang
Brian Lang
Howard Baek
Madhusudhan Ginnaram
Sarad Nepal
Venkatesh Burla
Merck Sharp & Dohme Corp
Xuan Deng
Hiroaki Fukuda
Bing Liu
Siruo Wang
Simiao Ye
Fansen Kong
Huei-Ling Chen
Peikun Wu
Uday Preetham Palukuru
Daniel Woodie
Jane Liao
Jeff Cheng
Yirong Cao
Amin Shirazi