CRAN/E | R Packages from Junyuan Xie

Junyuan Xie

Author of 1 R package

Quick info

Junyuan Xie has worked on 1 package so far. In total, Junyuan Xie has worked with 16 other authors on those packages. Impressive teamwork!

Colleagues

Tianqi Chen
Tong He
Michael Benesty
Vadim Khotilovich
Yuan Tang
Hyunsu Cho
Kailong Chen
Rory Mitchell
Ignacio Cano
Tianyi Zhou
Mu Li
Min Lin
Yifeng Geng
Yutian Li
Jiaming Yuan
XGBoost contributors