CRAN/E | R Packages from Cun-Hui Zhang

Cun-Hui Zhang

Author of 1 R package

Quick info

Cun-Hui Zhang has worked on 1 package so far. In total, Cun-Hui Zhang has worked with 3 other authors on those packages. Nice teamwork!

Packages overview

DLL

Package details

DLL

Decorrelated Local Linear Estimator

Wei Yuan , Zhenyu Wang , Zijian Guo , Cun-Hui Zhang

Colleagues

Wei Yuan
Zhenyu Wang
Zijian Guo