CRAN/E | R Packages from Cody Carroll

Cody Carroll

Author of 1 R package

Quick info

Cody Carroll has worked on 1 package so far. In total, Cody Carroll has worked with 14 other authors on those packages. Impressive teamwork!

Packages overview

fdapace

Package details

Colleagues

Yidong Zhou
Satarupa Bhattacharjee
Yaqing Chen
Xiongtao Dai
Jianing Fan
Alvaro Gajardo
Pantelis Z. Hadjipantelis
Kyunghee Han
Hao Ji
Changbo Zhu
Shu-Chin Lin
Paromita Dubey
Hans-Georg Müller
Jane-Ling Wang